Bonus extra pound - so mean ass be advantageous to anal invasion